دوره های برگزار شده

دوره های برگزار شده در سال 1398

 • دوره تخصصی اصول مانور شبکه(ضمن خدمت مدیران)
 • دوره تخصصی آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور(ضمن خدمت مدیران)
 • دوره تخصصی مدیریت امنیت اطلاعات (ضمن خدمت مدیران)
 • دوره تخصصی بهره برداری و نگهداری از سیستم های بادی (ضمن خدمت مدیران)
 • دوره آشنایی باطراحی پست های فشارقوی (ضمن خدمت مدیران)
 • دوره تخصصی اصول ایمنی دربرق و بهداشت کار(ضمن خدمت مدیران)
 • دوره تخصصی آشنایی با پروتکلهای رایج در صنعت برق 
 • آموزش تخصصی امنیت کاربری فناوری اطلاعات 
 • دوره تخصصی بنیان مدیریت امنیت اطلاعات (ضمن خدمت مدیران)
 • دوره تخصصی نقشه خوانی الکتریکی
 • دوره تخصصی server+ (ضمن خدمت مدیران)
 • کارگاه آموزش سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادر (ازآشنایی تاانجام معاملات سهام )
 • دوره تخصصی اصل ایمنی درنیروگاه ها (ضمن خدمت مدیران)

 

نویسنده: مسئول آموزش های آزاد آخرین ویرایش: يكشنبه 11 خرداد 1399