دوره های جاری

ردیف نام دوره ساعت دوره وضعیت دوره زمان برگزاری
1 ICDL 130ساعت ثبت نام اول خردادماه
2 آشنایی با بازار سرمایه 8ساعت ثبت نام اول خردادماه
3 حسابداری ویژه بازارکار 20ساعت ثبت نام اول خردادماه
4 تعمیرات موبایل 20ساعت ثبت نام اول خردادماه
5 PLC 20ساعت ثبت نام اول خردادماه
نویسنده: مسئول آموزش های آزاد آخرین ویرایش: سه شنبه 16 ارديبهشت 1399