دوره های دپارتمان زبان

دوره های برگزار شده دپارتمان زبان انگلیسی دانشگاه هاتف:

    دوره خردسالان
        Pocket.my first writing.family starter
    دوره نوجوانان
        Family&frirnds 1-2-3-4-5-6
    دوره های جوانان
        Touch stone 1-2-3-4
        Select reading 1-2-3
        Tactics for listening 1-2-3

نویسنده: مسئول آموزش های آزاد آخرین ویرایش: دوشنبه 29 ارديبهشت 1399