دوره های جاری

دوره های در حال برگزاری سال جاری وزارت نیرو (با همکاری دانشگاه شهید بهشتی)

ردیف

نام دوره

سازمان/­ اداره درخواست کننده

زمان برگزاری

1

استاندارد مدیریت امنیت اطلاعات

شرکت برق منطقه ای

تیر ماه

2

قانون مالیات بر ارزش افزوده

شرکت برق منطقه ای

تیر ماه

3

کاربرد اطلاعات عملکردی در نظام بودجه ریزی

شرکت برق منطقه ای

تیر ماه

4

مستند سازی تجربیات

شرکت برق منطقه ای

13/2/99

5

ابزار های توسعه و توانمند سازی منابع انسانی

شرکت برق منطقه ای

10/3/99

6

مدیریت استرس

شرکت برق منطقه ای

20/2/99

7

حسابداری تعهدی

شرکت برق منطقه ای

1/4/99

8

تحلیل اقتصادی پروژه های آبی

شرکت آب منطقه ای

ماه های آتی

9

هیدرولیک آب های زیر زمینی

شرکت آب منطقه ای

ماه های آتی

10

نشت و جریان اب های زیر زمینی

شرکت آب منطقه ای

ماه های آتی

11

چاه پیمانی

شرکت آب منطقه ای

ماه های آتی

12

مدل آلودگی آب زیر زمینی و روش کنترل آن

شرکت آب منطقه ای

ماه های آتی

13

کنترل از راه دور تاسیسات آبی

شرکت آب منطقه ای

ماه های آتی

14

رسوب و اندازه گیری رسوب در رودخانه ها

شرکت آب منطقه ای

ماه های آتی

15

راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزی

شرکت آب منطقه ای

ماه های آتی

16

پروژه اقتصادی مهندسی مدیریت آب

شرکت آب منطقه ای

ماه های آتی

17

بحران کیفی آب و الگوی مقابله با آن

شرکت آب منطقه ای

ماه های آتی

18

ارزیابی اقتصادی و اثرات زیست محیطی

شرکت آب منطقه ای

ماه های آتی

19

توسعه و ارزیابی سیستم های آبی

شرکت آب منطقه ای

ماه های آتی

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 28 خرداد 1399