دوره های برگزار شده

دوره های برگزارشده وزارت نیروتا پایان سال 1398(با همکاری دانشگاه شهید بهشتی)

ردیف

عنوان دوره

استاد

تاریخ برگزاری

طول دوره

تعدادشرکت کنندگان

(ساعت)

(نفر)

1

گزارش نویسی

دکتر مجد عاملی

96/09/23

12

49

2

ارتباطات سازمانی

دکتر نظری هاشمی

96/10/13

10

40

3

مدیریت زمان

دکتر نیکنام

96/10/20

30

33

4

گزارش نویسی در بخش انتقال

دکتر نعیمی

96/10/25

15

27

5

طرح طبقه بندی مشاغل سازمان

مهندس کمیلیان

96/10/25

20

16

6

تجهیزات پست

دکتر حسین فدائی

96/12/09

30

37

7

مدیریت پروژه

دکتر وزین رام

96/12/17

10

19

pmbug

8

رله وحفاظت

دکتر نعیمی

96/12/19

20

21

(اضافه ولتاژ گذرا)

9

بهره برداری از پست های فشار قوی

دکتر نعیمی

96/12/23

20

37

10

ترانسفور ماتورهای قدرت

دکتر جعفرآبادی

97/02/20

30

18

11

دستور العمل های ثابت بهره برداری

دکتر واسعی راد

97/02/24

30

18

12

مبانی سیستم های قدرت

دکتر نعیمی

97/04/02

36

25

13

کاهش ضایعات در انبار

دکتر میرمیران

97/04/13

18

25

14

روش های نگهداری تجهیزات در انبار

دکتر میرمیران

97/04/13

18

25

15

شبکه server+

مهندس فلاح

97/07/10

40

11

16

آشنایی با تکنولوژی روز در بخش انتقال

دکتر نعیمی

97/07/21

30

26

17

ارزیابی عملکرد مشاوران و پیمانکاران

دکتر وزین رام

97/07/26

12

29

18

آشنایی با مقررات ایمنی شبکه برق

مهندس عزیزی

97/09/11

30

36

19

اصول مانور شبکه

مهندس جعفری مقدم

97/09/27

34

34

20

سیستم ها و روش ها

مهندس سپهریان

97/10/25

32

11

21

آشنایی با قانون دیوان محاسبات

مهندس صداقت شیرازی نژاد

97/10/09

12

43

22

بهره برداری و نگهداری از سیستم بادی

دکتر موسوی ترشیزی

97/11/29

48

11

23

اصول ایمنی در برق

مهندس عزیزی

97/12/04

30

31

24

مدیریت امنیت اطلاعات

مهندس مناف فر

97/12/12

20

11

25

آئین نگارش

خانم کیانیان

97/12/18

12

36

26

اصول ایمنی در نیروگاهها

مهندس مهدی پور

97/12/19

30

35

27

بایگانی و گردش مکاتبات اداری

مهندس اعرابی

98/03/08

24

35

28

 اصول ایمنی در برق و بهداشت کار

مهندس عزیزی

98/03/18

18

36

29

مدیریت بهره وری

دکتر محسنی

98/04/03

12

13

30

آشنایی با پروتکل های رایج در صنعت برق

دکتر رفیعی

98/05/12

30

28

31

نقشه خوانی الکتریکی در بخش انتقال

دکتر خدرزاده

98/05/16

12

42

32

آشنایی با طراحی پست های فشار قوی

مهندس معرفت

98/06/25

30

16

33

بهینه سازی سیستم دبیرخانه و امور دفتری

خانم کیانیان

98/09/16

18

21

34

نکات کلیدی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی اشخاص حقوقی و نحوه استفاده از معافیت های مالی

آقای صداقت شیرازی

98/09/12

24

19

35

Windows-server

آقای غلاصی

98/09/04

68

4

36

امنیت کاربری فناوری اطلاعات(اکفا)

آقای مهرآزما

98/10/23

12

35

37

بنیان مدیریت امنیت اطلاعات (بما)

آقای مهرآزما

98/11/07

8

30

جمع کل

885

983

نویسنده: مدیر سایت آخرین ویرایش: چهارشنبه 28 خرداد 1399